Dyrek­tor Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 21
z Oddzia­ła­mi Inte­gra­cyj­ny­mi
im. Świę­te­go Jana Paw­ła II

ser­decz­nie zapra­sza
dnia 10.02.2018 roku na
DZIEŃ OTWARTY.

W pro­gra­mie prze­wi­dzia­no:

   900 – 1130 Zwie­dza­nie budyn­ku szko­ły, zaję­cia otwar­te: rucho­we, pla­stycz­no- tech­nicz­ne, z edu­ka­cji umy­sło­wej, zaję­cia eko­lo­gicz­ne,
zaję­cia w pra­cow­ni infor­ma­tycz­nej

Ofer­ta zajęć Sala
Wyru­sza­my w mor­ską podróż. 03
Bał­wan­ko­we kło­po­ty. 04
Wie­czo­ry zimo­we z mamą i z tatą. 104
Zaba­wy mate­ma­tycz­ne z wyko­rzy­sta­niem tabli­cy inte­rak­tyw­nej. 107
Bez­piecz­ne ferie. 108
Lubi­my czy­tać – spo­tka­nie z lek­tu­rą. 116
Szkol­na kawia­ren­ka. 022
Dobra książ­ka. Biblio­te­ka
Mate­ma­ty­ka na weso­ło. 016
Uczy­my się i bawi­my z języ­kiem angiel­skim i fran­cu­skim 017
Wol­ny czas w szko­le – zdro­wo i bez­piecz­nie. Świe­tli­ca szkol­na
Spo­tka­nia z histo­rią. 117
Wysta­wa przy­rod­ni­cza. 103
Gry i zaba­wy spor­to­we. Hala spor­to­wa
Spo­tka­nie ze sztu­ką, teatrem i fil­mem. 102, 113
Zaba­wy z kom­pu­te­rem. 124
1
Scroll to Top