Rada Rodzi­ców dzia­ła­ją­ca przy Szko­le Pod­sta­wo­wej Nr 21 z Oddzia­ła­mi Inte­gra­cyj­ny­mi im. Świę­te­go Jana Paw­ła II w Nowym Sączu ser­decz­nie zapra­sza na TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ RODZICÓW w sobo­tę 3 mar­ca 2018r. o godzi­nie 10.00.

  • Dru­ży­ny liczą­ce max 7 osób.
  • Wpi­so­we (daro­wi­zna) od dru­ży­ny 50zł na regu­la­mi­no­wą dzia­łal­ność Rady Rodzi­ców.
  • Zgło­sze­nie w dniu zawo­dów do godzi­ny 9.45 lub za pośred­nic­twem e-mail sp21@gmail.com. Moż­na rów­nież zgła­szać tele­fo­nicz­nie na nr 123765423 Mariusz Popie­la
  • Celem tur­nie­ju jest popu­la­ry­za­cja pił­ki noż­nej wśród spo­łecz­no­ści szkol­nej, zdro­we­go sty­lu życia, inte­gra­cja wśród rodzi­ców (zapra­sza­my na poczę­stu­nek przy kawie).
  • Regu­la­min tur­nie­ju dostęp­ny w szko­le na pla­ka­tach pro­pa­gu­ją­cych TURNIEJ

SERDECZNIE ZAPRASZAMY rów­nież do KIBICOWANIA

1
Scroll to Top