Zgod­nie z Zarzą­dze­niem Pre­zy­den­ta Mia­sta Nowe­go Sącza nr 03/2018 z dnia 03–01-2018r. i nr 23/2018 z dnia 23–01-2018r. od 10  lute­go 2018 Dyrek­tor Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 21 z Oddzia­ła­mi Inte­gra­cyj­ny­mi im. Świę­te­go Jana Paw­ła II w Nowym Sączu roz­po­czy­na rekru­ta­cję do oddzia­łu przed­szkol­ne­go (kla­sa „0”) i klas pierw­szych na rok szkol­ny 2018/2019.

Zapi­sy odby­wa­ją się od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach od 730 do 1530 w sekre­ta­ria­cie szko­ły (infor­ma­cja pod nume­rem tele­fo­nu: 18 442–64-40 lub 18 442–67-10)

Załącz­nik nr 1 do Zarzą­dze­nia nr 03/2018 z dnia 03-01-2018 r. 

Załącz­nik nr do Zarzą­dze­nia nr 23/2018 z dnia 23–01-2018r.

Doku­men­ty nie­zbęd­ne do rekru­ta­cji do odbio­ru w sekre­ta­ria­cie szko­ły oraz po klik­nię­ciu w poniż­sze lin­ki:

WNIOSEK przy­ję­cie dziec­ka do publicz­ne­go przed­szko­la na rok szkol­ny 2018/2019

DEKLARACJA o kon­ty­nu­owa­niu wycho­wa­nia przed­szkol­ne­go w roku szkol­nym 2018/2019

ZGŁOSZENIE przy­ję­cie ucznia do szko­ły pod­sta­wo­wej na rok szkol­ny 2018/2019
(zamiesz­ka­łe­go w obwo­dzie szko­ły

WNIOSEK przy­ję­cie ucznia do szko­ły pod­sta­wo­wej na rok szkol­ny 2018/2019
(zamiesz­ka­łe­go poza obwo­dem szko­ły)

Oświad­cze­nie o miej­scu zamiesz­ka­nia

1
Scroll to Top