W ramach szkol­nych obcho­dów Naro­do­we­go Dnia Pamię­ci Żoł­nie­rzy Wyklę­tych kla­sy VI i VII uczest­ni­czy­ły w nie­ty­po­wej lek­cji histo­rii. Szko­łę odwie­dził bez­po­śred­ni świa­dek tam­tych cza­sów kpt Ste­fan Kulig. Z tej oka­zji ucznio­wie kla­sy VI

b przy­go­to­wa­li oko­licz­no­ścio­wy występ, a gość opo­wie­dział o swych wspo­mnie­niach.

1
Scroll to Top