Tra­dy­cyj­nie już w Wiel­ką Śro­dę ucznio­wie wszyst­kich klas wzię­li udział w uro­czy­stych śnia­da­niach Wiel­ka­noc­nych. Była to oka­zja do zło­że­nia sobie życzeń świą­tecz­nych oraz sym­bo­licz­ne­go podzie­le­nia się jaj­kiem oraz degu­sta­cji tra­dy­cyj­nych potraw. Ucznio­wie uczest­ni­czy­li rów­nież w kon­cer­cie Wiel­ka­noc­nym zor­ga­ni­zo­wa­nym przez kla­sę 4d.

1
Scroll to Top