14 III 2018 r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 9 w Nowym Sączu odbył się XVIII Mię­dzysz­kol­ny Kon­kurs „MÓJ REGION” dla uczniów klas I-III pod hono­ro­wym patro­na­tem Zastęp­cy Pre­zy­den­ta Mia­sta Nowe­go Sącza Jerze­go Gwiż­dża. W kon­kur­sie wzię­ło udział 11 nowo­są­dec­kich szkół pod­sta­wo­wych. Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­li ucznio­wie kla­sy III D — Alek­san­dra Gór­ka, Emi­lia Haj­duk, Ame­lia Micha­lik i Michał Tokar­czyk. Do kon­kur­su przy­go­to­wa­ła uczniów wycho­waw­czy­ni Joan­na Wastag.

Uczest­ni­cy kon­kur­su w for­mie zaba­wy i pra­cy gru­po­wej roz­wią­zy­wa­li zada­nia doty­czą­ce Nowe­go Sącza i regio­nu, wyka­zu­jąc się dużą wie­dzą oraz umie­jęt­no­ścią pra­cy zespo­ło­wej. W koń­co­wej kla­sy­fi­ka­cji repre­zen­ta­cja naszej szko­ły zdo­by­ła 175,5 pkt. i zaję­ła I miej­sce.

Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my!!!

20180314_122733

1
Scroll to Top