MUZYCZNE ŻARTY, DOWCIPY I UŚMIECHY

Słu­chaj, śpie­waj, baw się!

Jak zawsze na kon­cer­tach poczu­li­śmy się jak na praw­dzi­wym kon­cer­cie. W kra­inie muzy­ki pozna­li­śmy instru­men­ty, dźwię­ki, melo­die, for­my oraz róż­ne gatun­ki muzycz­ne.

Przy towa­rzy­szą­cej nam muzy­ce  wspól­nie śpie­wa­li­śmy i bawi­li­śmy się.  Pozna­li­śmy  tajem­nic muzycz­ne, posłu­cha­li­śmy dźwię­ki wyda­wa­ne przez róż­ne instru­men­ty oraz wspól­nie two­rzy­li­śmy muzy­kę. Tym razem opo­wie­ści zwią­za­ne były ze zwie­rzę­ta­mi. W muzycz­ną podróż wyru­szy­li­śmy jak co mie­siąc z Panią Nut­ką wraz z pro­fe­sjo­nal­ny­mi muzy­ka­mi.

1
Scroll to Top