5 kwiet­nia klas 2B odwie­dzi­ła pra­cow­nię malar­ską Pana Wacław Jagiel­skie­go. Pan Wacław opo­wia­dał dzie­ciom o róż­nych spo­so­bach malo­wa­nia.  W cza­sie spo­tka­nia zapo­znał uczniów z przy­bo­ra­mi do malo­wa­nia. Dzie­ci dowie­dzia­ły się jakich nale­ży użyć pędz­li, ołów­ków, kre­dek, farb, pod­kła­dów i jak mie­szać bar­wy, aby nama­lo­wać obraz, na jakich pod­obra­ziach powsta­ją dzie­ła malar­skie. Ucznio­wie mie­li tak­że moż­li­wość podzi­wia­nia pięk­nych prac nasze­go gościa. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my panu Wacła­wo­wi Jagiel­skie­mu  za poświe­ce­nie swo­je­go cen­ne­go cza­su i prze­pro­wa­dze­nie cie­ka­wej lek­cji dla naszych uczniów.

1
Scroll to Top