13 mar­ca w naszej szko­le zor­ga­ni­zo­wa­no uro­czy­sta aka­de­mię upa­mięt­nia­ją­cą ofia­ry Zbrod­ni Katyń­skiej. Była to bar­dzo cie­ka­wa lek­cja histo­rii dla uczniów naszej szko­ły, któ­rzy w ten spo­sób mogli pogłę­bić swą wie­dzę. Zachę­ca­my to zapo­zna­nia się z gale­ria zdjęć

1
Scroll to Top