Ucznio­wie naszej szko­ły bar­dzo zain­te­re­so­wa­li się  pla­stycz­nym kon­kur­sem zor­ga­ni­zo­wa­nym przez SĄDECKIE HOSPICJUM. Wyko­na­li aż sześć­dzie­siąt osiem żon­ki­lo­wych kar­tek. Wśród zwy­cięz­ców kon­kur­su zna­lazł się nasz uczeń z kla­sy 6 a  PAWEŁ PÓŁCZYŃSKI. 11 kwiet­nia 2018 roku był wraz z swo­ją nauczy­ciel­ką mgr Gra­cja­ną Kizem Nowa­kow­ską ode­brać nagro­dę pod­czas pod­su­mo­wa­nia akcji Pola Nadziei.

1
Scroll to Top