13 kwiet­nia 2018 roku w Szko­le Pod­sta­wo­wej z Oddzia­ła­mi Spe­cjal­ny­mi w Chełm­cu odby­ło się uro­czy­ste wrę­cze­nie nagród w I Mię­dzy­po­wia­to­wym Kon­kur­sie Pla­stycz­nym dla Uczniów o Spe­cjal­nych Potrze­bach Edu­ka­cyj­nych, w któ­rym wzię­li udział ucznio­wie z naszych klas inte­gra­cyj­nych. Ich pra­ce zosta­ły wyso­ko oce­nio­ne i każ­dy z uczest­ni­ków otrzy­mał nagro­dy. Oto wyni­ki kon­kur­su :

I miej­sce – Julia Pią­tek kl.3 B

II miej­sce — Karo­li­na Chru­ślic­ka kl.3 B

III miej­sce – Joan­na Rola kl.3 B

Wyróż­nie­nie:

- Emi­lia Kieł­ba­sa kl.3 B

- Paweł Pół­czyń­ski kl.6 a

- Ame­lia Cza­der kl, 6 a

- Beata Sto­jek kl.6 a

 

1
Scroll to Top