12.04.2018 ucznio­wie naszej szko­ły bra­li udział w 23 Mię­dzysz­kol­nym Kon­kur­sie Recy­ta­tor­skim klas 0 — 3 w Szko­le Pod­sta­wo­we nr 18 w Nowym Sączu.
Anna Sala­mon z kla­sy 3 c zdo­by­ła 2 miej­sce, a Gabrie­la Szpa­kow­ska z kla­sy 0 a wyróż­nie­nie. Gra­tu­lu­je­my i życzy­my dalsz20180412_125451 20180412_120132ych suk­ce­sów.

1
Scroll to Top