20 kwiet­nia w naszej szko­le odbył się Dzień Eko­lo­gicz­ny zwią­za­ny z obcho­da­mi Dnia Zie­mi. Dzień ten uświet­ni­ło przed­sta­wie­nie o tre­ści eko­lo­gicz­nej przy­go­to­wa­ne przez uczniów kla­sy 4b. Pod­su­mo­wa­no też Szkol­ny Kon­kurs Eko­lo­gicz­ny.

Gra­tu­lu­je­my

1
Scroll to Top