Komu­ni­kat

Infor­mu­ję, że zgod­nie z przy­ję­tym Kalen­da­rzem Roku Szkol­ne­go 30–04-2018r., 02–05-2018r.,  04–05-2018r. są dnia­mi wol­ny­mi od zajęć dydak­tycz­nych.

Dyżu­ry w świe­tli­cy będą w tych dniach od godzi­ny 8:00 do 15:00. Oddzia­ły przed­szkol­ne pra­cu­ją w godzi­nach od 9:00 do 14:00.

1
Scroll to Top