Dyrek­to­rzy, Nauczy­cie­le, Ucznio­wie

szkół pod­sta­wo­wych, gim­na­zjów

oraz śro­do­wisk polo­nij­nych

 

Sza­now­ni Pań­stwo,

Dro­dzy Ucznio­wie

 

           Infor­mu­je­my, że uro­czy­ste zakoń­cze­nie Ogól­no­pol­skie­go Kon­kur­su Przy­wró­cić głos Nie­złom­nym, Nie­obec­nym na lek­cjach histo­rii odbę­dzie się 18 maja 2018r.(piątek) o godz. 12.00 w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 21 im. Świę­te­go Jana Paw­ła II w Nowym Sączu.

 

           Uro­czy­stość zosta­nie poprze­dzo­na wyło­nie­niem zwy­cięz­cy I miej­sca wśród lau­re­atów- uczniów gim­na­zjów — kate­go­ria pra­ca mul­ti­me­dial­na. Lau­re­aci — ucznio­wie gim­na­zjów, pro­sze­ni są o przy­by­cie na godzi­nę 8.30. Przy­po­mi­na­my, że ucznio­wie będą ust­nie pre­zen­to­wać swo­ją pra­cę, a wypo­wiedź ich oce­ni Komi­sja Ogól­no­pol­ska wg kry­te­riów zamiesz­czo­nych w Regu­la­mi­nie kon­kur­su. W imie­niu orga­ni­za­to­ra i współ­or­ga­ni­za­to­rów      21. Bry­ga­dy Strzel­ców Pod­ha­lań­skich  im. gen. Mie­czy­sła­wa Boru­ty — Spie­cho­wi­cza               w Rze­szo­wie, 1.Regionalnego Ośrod­ka Dowo­dze­nia i Napro­wa­dza­nia w  Kra­ko­wie – Bali­cach im. gen. bryg. pil. Sta­ni­sła­wa Skal­skie­go, Aero­klu­bu Nowy Targ, oraz Muzeum Powstań­ców Wiel­ko­pol­skich w Luso­wie im. gen. Józe­fa Dowbo­ra Muśnic­kie­go, Ofi­cy­ny Wydaw­ni­czej  Auro­ra w War­sza­wie, Wydaw­nic­twa Buk w Bia­łym­sto­ku ser­decz­nie zapra­sza­my na uro­czy­stość wszyst­kich lau­re­atów i uczniów wyróż­nio­nych.

            Jed­no­cze­śnie infor­mu­je­my, że orga­ni­za­tor zapew­nia bez­płat­ny noc­leg lau­re­atom i uczniom wyróż­nio­nym oraz ich opie­ku­nom nauko­wym z 17/18 maja 2018r. Zain­te­re­so­wa­nych pro­si­my o kon­takt: Mał­go­rza­ta Zelek tel: 694 473 913, Anna Micha­lik tel: 695 206 405

 

Z wyra­za­mi sza­cun­ku

Elż­bie­ta Gołąb  — Prze­wod­ni­czą­ca Ogól­no­pol­skiej Komi­sji Kon­kur­so­wej — pre­zen­ta­cja mul­ti­me­dial­na — kate­go­ria gim­na­zja oraz śro­do­wi­ska polo­nij­ne

Mał­go­rza­ta Filip – Wice­prze­wod­ni­czą­ca  Ogól­no­pol­skiej Komi­sji Kon­kur­so­wej — pre­zen­ta­cja mul­ti­me­dial­na- kate­go­ria szko­ły pod­sta­wo­we oraz śro­do­wi­ska polo­nij­ne

Danu­ta Mężyk – Stę­pień —  Wice­prze­wod­ni­czą­ca Ogól­no­pol­skiej Komi­sji Kon­kur­so­wej- pra­ca mode­lar­ska – kate­go­ria szko­ły pod­sta­wo­we, gim­na­zja oraz śro­do­wi­ska polo­nij­ne

Beata Mac — Wice­prze­wod­ni­czą­ca Ogól­no­pol­skiej Komi­sji Kon­kur­so­wej- pra­ca pla­stycz­na — kate­go­ria szko­ły pod­sta­wo­we oraz śro­do­wi­ska polo­nij­ne

 

Przed­sta­wia­my listę lau­re­atów i osób nagro­dzo­nych

Lista lau­re­atów

1
Scroll to Top