27 kwiet­nia w naszej szko­le mia­ło miej­sce uro­czy­ste zakoń­cze­nie Mało­pol­skie­go Kon­kur­su Huma­ni­stycz­ne­go dla uczniów szkół pod­sta­wo­wych. Pod­czas uro­czy­sto­ści lau­re­aci oraz fina­li­ści odbie­ra­li nagro­dy oraz pamiąt­ko­we podzię­ko­wa­nia. Całość uświet­nił występ teatral­ny uczniów kla­sy VIIb naszej szko­ły

 

1
Scroll to Top