OSOBLIWY ALBUM PAMIĘCI kla­sa 2B

Pomysł warsz­ta­tów zain­spi­ro­wa­ny jest histo­rycz­ną tra­dy­cją two­rze­nia pamięt­ni­ków i albu­mów, zna­ną już w XVI wie­ku, a szcze­gól­nie roz­wi­nię­tą w XIX stu­le­ciu, do cze­go przy­czy­nił się wyna­la­zek foto­gra­fii. W ramach zajęć kla­sa 2B za pomo­cą zdjęć rodzin­nych, mate­ria­łów i sza­blo­nów,  two­rzy­li  wła­sne pamięt­ni­kar­skie albu­my,  uzu­peł­nio­ne o barw­ne obra­zy i sty­li­zo­wa­ne ele­men­ty deko­ra­cyj­ne, jak rów­nież umoż­li­wia­ją­ce gro­ma­dze­nie pamiąt­ko­wych wpi­sów i dedy­ka­cji. Wpro­wa­dze­niem do warsz­ta­tów był pokaz mul­ti­me­dial­ny, w ramach któ­re­go dzie­ci pozna­ły tra­dy­cję pamięt­ni­kar­stwa, tech­ni­ki i meto­dy ich two­rze­nia, jak rów­nież omó­wio­ne zosta­ły wybra­ne zagad­nie­nia z histo­rii foto­gra­fii. Pokaz uzu­peł­ni wyjąt­ko­wa pre­zen­ta­cja ory­gi­nal­nych, zabyt­ko­wych zdjęć z XIX wie­ku oraz przy­kła­do­wych pamięt­ni­ków, dzię­ki któ­rym uczest­ni­cy mogli porów­nać, jakie zna­cze­nie mia­ła dla naszych przod­ków foto­gra­fia, a czym jest dla nas obec­nie. Zro­bio­ne zosta­ły rów­nież sty­li­zo­wa­ne foto­gra­fie natych­mia­sto­we, pamiąt­ki z warsz­ta­tów. Celem warsz­ta­tów, obok roz­wo­ju pla­stycz­ne­go, jest pobu­dza­nie wyobraź­ni histo­rycz­nej poprzez kon­takt z daw­ny­mi spo­so­ba­mi, za pomo­cą któ­rych ludzie utrwa­la­li swój wize­ru­nek, pre­zen­to­wa­li sie­bie i swo­ją rodzi­nę. W efek­cie, zaję­cia zachę­ci­ły dzie­ci do pro­wa­dze­nia pamięt­ni­kar­skie­go albu­mu, któ­ry w przy­szło­ści może stać się uni­ka­to­wą for­mą pamiąt­ki ze wspo­mnie­nia­mi z dzie­ciń­stwa.

1
Scroll to Top