07 maja 2018 r. ucznio­wie kla­sy 2B, pod opie­ką pani Anny Opa­łek i Mał­go­rza­ty Zelek wyru­szy­li  na  wyciecz­kę  do  gro­du  Kra­ka. Podróż  minę­ła  przy­jem­nie. Oko­ło godzi­ny dzie­sią­tej byli­śmy już w Kra­ko­wie.

Naj­pierw  uda­li­śmy się na zaję­cia przy­rod­ni­cze do Labo­ra­to­rium Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go.    Mie­li­śmy moż­li­wość oglą­da­nia drob­no­ustro­jów pod mikro­sko­pem oraz wyko­na­nia eks­pe­ry­men­tu przy uży­ciu droż­dży labo­ra­to­ryj­nych. Dowie­dzie­li­śmy się wie­lu cie­ka­wych rze­czy o mikro­or­ga­ni­zmach, któ­re nas ota­cza­ją.

Następ­nie uda­li­śmy się na spa­cer po Kra­kow­skim Ryn­ku-naj­więk­szym śre­dnio­wiecz­nym pla­cu Euro­py.   W sty­lo­wych pod­cie­niach Sukien­nic  podzi­wia­li­śmy malo­wi­dła na ścia­nach oraz licz­ne kra­my. Wysłu­cha­li­śmy hej­na­łu z Wie­ży Mariac­kiej, a następ­nie prze­szli­śmy Trak­tem Kró­lew­skim. Podzi­wia­li­śmy Bar­ba­kan, Bra­mę Flo­riań­ską oraz Wawel. Pod Zam­kiem Kró­lew­skim zain­te­re­so­wał nas Smok Wawel­ski, któ­ry zio­nął ogniem. Tam też zaku­pi­li­śmy pamiąt­ki z poby­tu w Kra­ko­wie.

Wyciecz­ka dała nam wie­le rado­ści oraz duży zastrzyk wie­dzy.

1
Scroll to Top