W ponie­dzia­łek 21 maja w naszej szko­le uro­czy­ście obcho­dzo­no Dzień Mat­ki. Z tej oka­zji wysta­wio­no oko­licz­no­ścio­wą aka­de­mię dla rodzi­ców a następ­nie w swych salach ucznio­wie klas młod­szych zapre­zen­to­wa­li krót­kie pro­gra­my artystyczne/

Zapra­sza­my do obej­rze­nia gale­rii zdjęć

1
Scroll to Top