W dniu 6 czerw­ca 2018r odbył się VI Bieg Patro­lo­wy o PUCHAR PANI HALINY WĘGRZYN, Dyrek­to­ra Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 21 z Oddzia­ła­mi Inte­gra­cyj­ny­mi im. Świę­te­go Jana Paw­ła II w Nowym Sączu zor­ga­ni­zo­wa­ne­go w 100. Rocz­ni­cę odzy­ska­nia Nie­pod­le­gło­ści przez Pol­skę.
W tego­rocz­nej edy­cji udział wzię­ła rekor­do­wa licz­ba 17 szkół. Wszyst­kim dzię­ku­je­my za udział.

1
Scroll to Top