W pią­tek 8 czerw­ca na sta­ro­są­dec­kich bło­niach odbył się corocz­ny zjazd szkół noszą­cych imię Jana Paw­ła II oraz Rodzi­ny Szkół im. Świę­tych i bło­go­sła­wio­nych Die­ce­zji Tar­now­skiej. Spo­tka­nie zor­ga­ni­zo­wa­no w XIX rocz­ni­cę Kano­ni­za­cji Bł. Kin­gi i wizy­ty Ojca Świę­te­go Jana Paw­ła II na Sądec­czyź­nie

Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z gale­rią zdjęć

1
Scroll to Top