w Dniach 3 — 9 czerw­ca 104 uczniów naszej szko­ły prze­by­wa­ło na Zie­lo­nej Szko­le w nad­mor­skim Łukę­ci­nie. Pod­czas poby­tu uczest­ni­cy korzy­sta­li z walo­rów kli­ma­tycz­nych tej uro­kli­wej miej­sco­wo­ści. W trak­cie licz­nych wycie­czek zwie­dzo­no Mię­dzyz­dro­je, Trzę­sacz, Woliń­ski Park Naro­do­wy oraz bawio­no się w par­ku roz­ryw­ki w Zie­le­nie­wie. W dro­dze powrot­nej ucznio­wie zwie­dzi­li Poznań.

1
Scroll to Top