24 IV br. w Zespo­le Szkół Samo­cho­do­wych w Nowym Sączu odby­ły się powia­to­we eli­mi­na­cje Ogól­no­pol­skie­go Tur­nie­ju Bez­pie­czeń­stwa w Ruchu Dro­go­wym dla uczniów Szkół Pod­sta­wo­wych, któ­re­go sta­li­śmy się fina­li­sta­mi zaj­mu­jąc pierw­sze miej­sce.
Tur­niej orga­ni­zo­wa­ny był przez Pol­ski Zwią­zek Moto­ro­wy oraz Komen­dę Głów­ną Poli­cji i miał cha­rak­ter wie­lo­eta­po­wy. Uczest­ni­cy poszcze­gól­nych eli­mi­na­cji: roz­wią­zy­wa­li testy teo­re­tycz­ne i wyko­na­li zada­nia prak­tycz­ne tj. jaz­da rowe­rem po mia­stecz­ku, jaz­da rowe­rem po torze spraw­no­ścio­wym, oraz udzie­la­nie pierw­szej pomo­cy przed­me­dycz­nej.
Nie było to łatwe zada­nie, ale inspi­ro­wa­ło uczniów i nauczy­cie­li do pra­cy u pod­staw na rzecz bez­pie­czeń­stwa w ruchu dro­go­wym. Jeste­śmy dum­ni z naszych fina­li­stów!

1
Scroll to Top