Mistrz Robo­ty­ki – zaję­cia dla uczniów klas V i VI
W dniach 11 i 18 maja w naszej szko­le odby­ły się warsz­ta­ty „Mistrz robo­ty­ki”. Był to cykl dwóch trzy­go­dzin­nych spo­tkań dla 10- oso­bo­wej gru­py uczniów klas pią­tych i szó­stych pod opie­ką mgr. Ali­cji Radliń­skiej a zaję­cia pro­wa­dził instruk­tor Fun­da­cji Pro­mo­cji Nauki i Kre­atyw­no­ści
W trak­cie spo­tkań uczest­ni­cy pozna­li ogól­ne zasa­dy pro­jek­to­wa­nia, budo­wa­nia i pro­gra­mo­wa­nia robo­tów. Pozna­li budo­wę jed­nost­ki cen­tral­nej robo­ta NXT, sen­so­rów i ele­men­tów wyko­naw­czych. Utwo­rzy­li i uru­cho­mi­li pro­ste algo­ryt­my decy­zyj­ne umoż­li­wia­ją­ce np. omi­nię­cie prze­szko­dy przez robo­ta. Nauczy­li się zdal­nie ste­ro­wać rucha­mi robo­ta wyko­rzy­stu­jąc tech­no­lo­gię IR, blu­eto­oth i WiFi.

Do fina­łu kon­kur­su zakwa­li­fi­ko­wa­ły się dwie oso­by Alek­san­dra Ortyń­ska kl. 6c i Szy­mon Sko­rup­ka kl. 6b. W trak­cie fina­łu uczest­ni­cy zbu­du­ją robo­ta w opar­ciu o instruk­cję lub według wła­sne­go pomy­słu oraz uru­cho­mią odpo­wied­nie opro­gra­mo­wa­nie, tak by robot był zdol­ny wyko­nać zada­ne czyn­no­ści. Liczy­my na zwy­cię­stwo!

1
Scroll to Top