Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 21 z Oddzia­ła­mi Inte­gra­cyj­ny­mi im.  św Jana Paw­ła II obcho­dzi 20-lecie swo­je­go ist­nie­nia. 15 czerw­ca z oka­zji świę­ta szko­ły odby­ła się uro­czy­stość, pod­czas któ­rej wrę­czo­no Tar­czę Her­bo­wą Zasłu­żo­ny dla Mia­sta Nowe­go Sącza, przy­zna­ną przez Radę Mia­sta, Hali­nie Węgrzyn – dyrek­tor szko­ły, od począt­ku jej funk­cjo­no­wa­nia.

Obcho­dy 20-lecia roz­po­czę­ły się od zło­że­nia kwia­tów pod tabli­cą upa­mięt­nia­ją­cą patro­na szko­ły. Jej świę­to usta­no­wio­ne zosta­ło na pamiąt­kę poświę­ce­nia sztan­da­ru szko­ły przez papie­ża Jana Paw­ła II na sta­ro­są­dec­kich bło­niach 16 czerw­ca 1999 roku.

Pod­czas uro­czy­sto­ści obec­ni byli rad­ni miej­scy: Janusz Kwiat­kow­ski — prze­wod­ni­czą­cy Rady Mia­sta, wice­prze­wod­ni­czą­cy Tomasz Cisoń oraz Boże­na Jawor, Dawid Duma­na i Józef Gryź­lak, któ­rzy wrę­czy­li dyrek­tor szko­ły Hali­nie Węgrzyn Tar­czę Her­bo­wą Zasłu­żo­ny dla Mia­sta Nowe­go Sącza.

Prze­wod­ni­czą­cy Kwiat­kow­ski odczy­tał życio­rys dyrek­tor Węgrzyn, pod­kre­śla­jąc jej zasłu­gi dla sądec­kiej edu­ka­cji oraz wycho­wy­wa­nia mło­de­go poko­le­nia w duchu patrio­tycz­nym i reli­gij­nym. Wśród wie­lu przy­kła­dów tej dzia­łal­no­ści wymie­nił mię­dzy inny­mi orga­ni­zo­wa­ne na szcze­blu mię­dzy­na­ro­do­wym kon­kur­sów „Przy­wró­cić głos Nie­złom­nym, nie­obec­nym na lek­cjach histo­rii”, Bie­gów Patro­lo­wych do miejsc poświę­co­nych Jano­wi Paw­ło­wi II, akcje cha­ry­ta­tyw­ne i misyj­ne: adop­cje na odle­głość czy budo­wę kapli­cy w Kody­mie na Ukra­inie, a tak­że jej dzia­łal­ność w kra­jo­wej i die­ce­zjal­nej Spo­łecz­nej Radzie Rodzi­ny Szkół im. Jana Paw­ła II.

Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my pani dyrek­tor i zachę­ca­my do zapo­zna­nia się z gale­rią zdjęć z tego uro­czy­ste­go wyda­rze­nia

1
Scroll to Top