Dzień Spor­tu to oka­zja do pochwa­le­nia się wyni­ka­mi spor­to­wy­mi szko­ły, nagro­dze­nia naj­lep­szych spor­tow­ców oraz wzię­cia udzia­łu w roz­ma­itych spor­to­wych zma­ga­niach. Nie ina­czej było w tym roku
Naj­lep­szym spor­tow­cem szko­ły został Kamil Alek­san­der z kla­sy VI b a wśród dziew­cząt Alek­san­dra Michal­czyk z kla­sy VIIb
Z racji odby­wa­ją­ce­go się obec­nie Mun­dia­lu, moty­wem prze­wod­nim tego­rocz­nych roz­gry­wek była pił­ka noż­na
Zapra­szam do zapo­zna­nia się z gale­rią zdjęć

1
Scroll to Top