19 czerw­ca odbył się XIX Prze­gląd Mło­dych Talen­tów. Uzdol­nie­ni ucznio­wie naszej szko­ły mie­li dosko­na­łą oka­zję do zapre­zen­to­wa­nia swo­ich umie­jęt­no­ści aktor­skich, wokal­nych oraz instru­men­tal­nych na sce­nie.

1
Scroll to Top