W dniu 19.06.2018r w Miej­skim Ośrod­ku Kul­tu­ry w Nowym Sączu zosta­ły wrę­czo­ne nagro­dy w Mię­dzysz­kol­nym Kon­kur­sie Pla­stycz­nym: “Wiwat Pił­sud­ski! Wiwat Nowy Sącz!”.
Oto ucznio­wie naszej szko­ły, któ­rzy zdo­by­li nagro­dy:
II miej­sce — Domi­nik Cię­ci­wa z kla­sy 6b i Szy­mon Cię­ci­wa z kla­sy 5a
III miej­sce- Oli­wia Klok z kla­sy 5c
wyróż­nie­nie- Domi­nik Janik z kla­sy 5a.
Gra­tu­lu­je­my!!!

 

1
Scroll to Top