22 czerw­ca ofi­cjal­nie zakoń­czy­li­śmy rok szkol­ny 2017/2018. Ucznio­wie ode­bra­li nagro­dy za szcze­gól­ne osią­gnię­cia a tak­że otrzy­ma­li świa­dec­twa.
Zapra­sza­my do obej­rze­nia gale­rii zdjęć

1
Scroll to Top