Aktualności


07 maja 2018 r. ucznio­wie kla­sy 2B, pod opie­ką pani Anny Opa­łek i Mał­go­rza­ty Zelek wyru­szy­li  na  wyciecz­kę  do  gro­du  Kra­ka. Podróż  minę­ła  przy­jem­nie. Oko­ło godzi­ny dzie­sią­tej byli­śmy już w Kra­ko­wie. Naj­pierw  uda­li­śmy się na zaję­cia przy­rod­ni­cze do Labo­ra­to­rium Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go.    Mie­li­śmy moż­li­wość oglą­da­nia drob­no­ustro­jów pod mikro­sko­pem oraz wyko­na­nia eks­pe­ry­men­tu przy uży­ciu droż­dży labo­ra­to­ryj­nych.
OSOBLIWY ALBUM PAMIĘCI kla­sa 2B Pomysł warsz­ta­tów zain­spi­ro­wa­ny jest histo­rycz­ną tra­dy­cją two­rze­nia pamięt­ni­ków i albu­mów, zna­ną już w XVI wie­ku, a szcze­gól­nie roz­wi­nię­tą w XIX stu­le­ciu, do cze­go przy­czy­nił się wyna­la­zek foto­gra­fii. W ramach zajęć kla­sa 2B za pomo­cą zdjęć rodzin­nych, mate­ria­łów i sza­blo­nów,  two­rzy­li  wła­sne pamięt­ni­kar­skie albu­my,  uzu­peł­nio­ne o barw­ne obra­zy i sty­li­zo­wa­ne ele­men­ty deko­ra­cyj­ne, jak rów­nież umoż­li­wia­ją­ce gro­ma­dze­nie pamiąt­ko­wych wpi­sów i dedy­ka­cji.
Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z gale­rią zdjęć z uro­czy­stych aka­de­mii z oka­zji Świę­ta Kon­sty­tu­cji 3 maja
27 kwiet­nia w naszej szko­le mia­ło miej­sce uro­czy­ste zakoń­cze­nie Mało­pol­skie­go Kon­kur­su Huma­ni­stycz­ne­go dla uczniów szkół pod­sta­wo­wych. Pod­czas uro­czy­sto­ści lau­re­aci oraz fina­li­ści odbie­ra­li nagro­dy oraz pamiąt­ko­we podzię­ko­wa­nia. Całość uświet­nił występ teatral­ny uczniów kla­sy VIIb naszej szko­ły  
Dyrek­to­rzy, Nauczy­cie­le, Ucznio­wie szkół pod­sta­wo­wych, gim­na­zjów oraz śro­do­wisk polo­nij­nych   Sza­now­ni Pań­stwo, Dro­dzy Ucznio­wie              Infor­mu­je­my, że uro­czy­ste zakoń­cze­nie Ogól­no­pol­skie­go Kon­kur­su Przy­wró­cić głos Nie­złom­nym, Nie­obec­nym na lek­cjach histo­rii odbę­dzie się 18 maja 2018r.(piątek) o godz. 12.00 w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 21 im. Świę­te­go Jana Paw­ła II w Nowym Sączu.              Uro­czy­stość zosta­nie poprze­dzo­na wyło­nie­niem zwy­cięz­cy
Komu­ni­kat Infor­mu­ję, że zgod­nie z przy­ję­tym Kalen­da­rzem Roku Szkol­ne­go 30–04–2018r., 02–05–2018r.,  04–05–2018r. są dnia­mi wol­ny­mi od zajęć dydak­tycz­nych. Dyżu­ry w świe­tli­cy będą w tych dniach od godzi­ny 8:00 do 15:00. Oddzia­ły przed­szkol­ne pra­cu­ją w godzi­nach od 9:00 do 14:00.
Scroll to Top