Aktualności


Dzień spor­tu to jak co roku oka­zja do pod­su­mo­wań wyni­ków osią­gnię­tych w bie­żą­cym roku szkol­nym. Miło nam poin­for­mo­wać iż nasz szko­ła zdo­by­ła pierw­sze miej­sce w Nowym Sączu w kla­sy­fi­ka­cji dru­ży­no­wej w spo­rcie wśród dziew­cząt oraz dru­gie miej­sce wśród chłop­ców. Z tej oka­zji odby­ło się wrę­cze­nie nagród dla naj­lep­szych spor­tow­ców któ­ry­mi wybra­ni zosta­li Kin­ga Łoma­ko z
Jak co roku na sta­ro­są­dec­kich bło­niach odby­ło się spo­tka­nie Rodzi­ny Szkół im Jana Paw­ła II. Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z gale­rią zdjęć. Wię­cej infor­ma­cji wkrót­ce.…
Dzi­siej­sza uro­czy­stość w Szko­le Pod­sta­wo­wej Nr 21 z Oddzia­ła­mi Inte­gra­cyj­ny­mi im. Świę­te­go Jana Paw­ła II w Nowym Sączu to pamiąt­ka poświę­ce­nia sztan­da­ru szko­ły przez Św. Jana Paw­ła II na sta­ro­są­dec­kich Bło­niach w dniu 16 czerw­ca 1999 roku, a tak­że obcho­dy jubi­le­uszu 18 lat ist­nie­nia pla­ców­ki. Wyda­rze­nie to roz­po­czę­ła Msza Świę­ta w Koście­le p.w. Mat­ki Bożej
Za nami III Bieg Patro­lo­wy Śla­da­mi Jana Paw­ła II któ­ry tra­dy­cyj­nie już zor­ga­ni­zo­wa­no na począt­ku czerw­ca. W tego­rocz­nej edy­cji udział wzię­ło 9 zespo­łów repre­zen­tu­ją­cych sądec­kie szko­ły pod­sta­wo­we. Naj­więk­szą wie­dzą oraz naj­szyb­szym cza­sem mar­szu wyka­za­ła się dru­ży­na z Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 6 i to w ich ręce tra­fił oka­za­ły puchar oraz głów­ne nagro­dy. II miej­sce zaję­ła
43 uczniów naszej szko­ły zakoń­czy­ło udział w Zie­lo­nej Szko­le w Pogo­rze­li­cy. Pod­czas tur­nu­su podzi­wia­li walo­ry kra­jo­bra­zo­we wybrze­ża. Odwie­dzi­li Koło­brzeg, Mię­dzyz­dro­je, Rewal, Nie­cho­rze, Woliń­ski Park Naro­do­wy oraz wie­le innych bar­dzo cie­ka­wych miejsc. Nad­mor­skie wyjaz­dy są tra­dy­cją i corocz­nym punk­tem edu­ka­cji w naszej szko­le. Już teraz zapra­sza­my na przy­szły rok!!!
Miło nam poin­for­mo­wać iż pro­jekt budo­wy wie­lo­funk­cyj­ne­go pla­cu zabaw dla dzie­ci z Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 21 zna­lazł się na ofi­cjal­nej liście pro­jek­tów Budże­tu Oby­wa­tel­skie­go mia­sta Nowe­go Sącza na rok 2016. Gło­so­wa­nie trwać będzie od 25 czerw­ca do 2 lip­ca. Wię­cej na ten temat moż­na prze­czy­tać TUTAJ Już teraz zachę­ca­my do pro­mo­wa­nia tego przed­się­wzię­cia.
Scroll to Top