Aktualności


21 kwiet­nia 2016r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej Nr 18 w Nowym Sączu odbył się XXI Mię­dzysz­kol­ny Kon­kurs Recy­ta­tor­ski. Naszą szko­łę w kate­go­rii klas 0-III repre­zen­to­wa­li: Rok­sa­na Talar z kl.0a, Anna Sala­mon z kl.1c, Wik­to­ria Mróz z kl.2d oraz  Szy­mon Cię­ci­wa z kl.3a. Pomi­mo wyso­kie­go pozio­mu wyko­ny­wa­nych utwo­rów nasi ucznio­wie osią­gnę­li wyso­kie miej­sca: Wik­to­ria Mróz – I
W sali wido­wi­sko­wej MOK odbył się kon­kurs języ­ka angiel­skie­go “Let’s sing a song”. Zna­ko­mi­te dru­gie miej­sce zaję­ła w nim uczen­ni­ca kla­sy VI c Mar­ta Mirek, któ­ra zachwy­ci­ła jury swym wyko­na­niem pio­sen­ki Anne Ken­dricks “When I’m gone”…GRATULUJEMY!
20 kwiet­nia ucznio­wie kla­sy 0a odwie­dzi­li Sądec­ką Biblio­te­kę Publicz­ną — oddział dla dzie­ci. Dzie­ci uczest­ni­czy­ły w spe­cjal­nych zaję­ciach pt “Powi­ta­nie Wio­sny”. Dzię­ku­je­my za zapro­sze­nie!!!
Zachę­ca­my do zapo­zna­nia się z kalen­da­rzem pra­cy szko­ły na naj­bliż­sze tygo­dnie. 18 kwiet­nia — Kon­sul­ta­cje dla rodzi­ców uczniów w godzi­nach 15:00 — 16:00 22 kwiet­nia — rocz­ni­ca kano­ni­za­cji Patro­na szko­ły Świę­te­go Jana Paw­ła II — w tym dniu odbę­dzie się uro­czy­sta aka­de­mia, uczniów obo­wią­zu­je strój galo­wy 25 kwiet­nia — Dzień Eko­lo­gicz­ny — w tym dniu
W ramach ogól­no­pol­skiej wal­ki przy­wra­ca­nia pamię­ci Żoł­nie­rzy Wyklę­tych, przez sie­dem dni od śro­dy 13 kwiet­nia na ogro­dze­niu Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 21 z Oddzia­ła­mi Inte­gra­cyj­ny­mi im. Świę­te­go Jana Paw­ła II ‚pre­zen­to­wa­nych będzie 12 bane­rów przy­go­to­wa­nych przez Sto­wa­rzy­sze­nie Traugutt.org z Prusz­cza Gdań­skie­go. Pre­zen­tu­ją one syl­wet­ki żoł­nie­rzy wyklę­tych, ich bio­gra­fie oraz przy­bli­ża­ją ich tra­gicz­ne losy. Ogól­no­pol­ska wysta­wa zawi­ta­ła
W Hali Spor­to­wej MOSiR odby­ły się Mistrzo­stwa Nowe­go Sącza w Uni­ho­cu Dziew­cząt Szkół Pod­sta­wo­wych. Do zawo­dów zgło­si­ło się 7 szkół z nasze­go Mia­sta. Dru­ży­ny w dro­dze loso­wa­nia zosta­ły podzie­lo­ne na 2 gru­py gdzie roz­gry­wa­ły mecze każ­dy z każ­dym. Następ­nie po 2 naj­lep­sze szko­ły z grup rywa­li­zo­wa­ły w ści­słym Fina­le dzi­siej­szych zawo­dów. Bez­kon­ku­ren­cyj­ne w dniu dzi­siej­szym
Scroll to Top