dyrektor szkoły

HALINA WĘGRZYN

DYREKTOR SZKOŁY

Język pol­ski

wice2

Kry­sty­na Kru­kow­ska
wice­dy­rek­tor

Przy­ro­da

IMG_7550

Mał­go­rza­ta Pasek-Bie­nias
wice­dy­rek­tor
infor­ma­ty­ka

1.Brzezowska Karo­li­na j. angiel­ski

 2.Bodziony Doro­ta wf

3.Cabała Mariusz mate­ma­ty­ka

4.Cisowska Iwo­na edu­ka­cja wcze­snosz­kol­na

5.Dąbrowska Danu­ta muzy­ka, rewa­li­da­cja

6.Filip Mał­go­rza­ta histo­ria, rewa­li­da­cja

7.Gołąb Elż­bie­ta j. pol­ski, histo­ria

8.Góra Boże­na edu­ka­cja wcze­snosz­kol­na

9.Groń Boże­na edu­ka­cja wcze­snosz­kol­na

10.Hebenstreit- Kudlik Iwo­na j. pol­ski

11.Janik Mał­go­rza­ta rewa­li­da­cja, wycho­waw­ca świe­tli­cy

12.Jeleń Mar­ta edu­ka­cja wcze­snosz­kol­na

13.Kalisz Ali­cja j. angiel­ski

14.Kasprzyk Edy­ta j. angiel­ski

15.Kawecka- Hyży Joan­na wycho­waw­ca świe­tli­cy, infor­ma­ty­ka

16.Kizem Gra­cja­na nauczy­ciel wspo­ma­ga­ją­cy

17.Klimek Boże­na edu­ka­cja wcze­snosz­kol­na

18.Kożuch Doro­ta edu­ka­cja wcze­snosz­kol­na

20.Krzemień Agniesz­ka j.polski

21.Kuchnia Anna edu­ka­cja wcze­snosz­kol­na

22.Kulig Rena­ta, biblio­te­ka

23.Mac Beata histo­ria, rewa­li­da­cja

24.Madziar — Lorek Bar­ba­ra nauczy­ciel wspo­ma­ga­ją­cy

25.Małek Sła­wo­mir biblio­te­ka

26.Mężyk- Stę­pień Danu­ta infor­ma­ty­ka, tech­ni­ka

27.Michalik Anna edu­ka­cja wcze­snosz­kol­na

28.Mirek- Legut­ko Maria reli­gia, histo­ria

29.Mirek Mag­da­le­na mate­ma­ty­ka, muzy­ka

30.Mozdyniewicz Mario­la przy­ro­da, bio­lo­gia

31.Opałek Anna edu­ka­cja wcze­snosz­kol­na

32.Papaj Jadwi­ga doradc­two zawo­do­we

34.Pażucha Mał­go­rza­ta mate­ma­ty­ka

35.Popiela Moni­ka geo­gra­fia

36.Potoniec Hen­ryk wf

37.Przychocka Beata pla­sty­ka

38.Radlińska Ali­cja infor­ma­ty­ka, edu­ka­cja muzycz­na

39. ks. Romań­ski Krzysz­tof reli­gia

40.Rosiek Mag­da­le­na j. nie­miec­ki

41.Ruchała Aga­ta nauczy­ciel wspo­ma­ga­ją­cy

42.Rzeźnik Bar­ba­ra j. pol­ski

43.Serkowski Dariusz peda­gog szkol­ny

44.Smajdor- Kosa­kow­ska Jolan­ta edu­ka­cja wcze­snosz­kol­na

45.Smoleń Bar­tło­miej j. angiel­ski

46.Smoroń Doro­ta przy­ro­da

47.Stawiarz Rado­sław j. angiel­ski

48.Stępień Aga­ta fizy­ka

49.Święs Ewe­li­na j. pol­ski, rewa­li­da­cja

50.Szeligiewicz Ewa rewa­li­da­cja

51.Trojanowicz Ewa przy­ro­da

52Wastag Joan­na edu­ka­cja wcze­snosz­kol­na

53Wechman Hali­na wycho­waw­ca świe­tli­cy

55Wieczorek Jolan­ta edu­ka­cja wcze­snosz­kol­na

56Zabrzeńska Anna che­mia

57Załubski Piotr wf

58Zelek Mał­go­rza­ta nauczy­ciel wspo­ma­ga­ją­cy

59 ks.Żuczek Mariusz reli­gia