dwdsadMADE FOR CREATIVES AND BLOGGERS


Zakończenie roku szkolnego 2017 / 2018

Wiwat Piłsudski! Wiwat Nowy Sącz!”.

Latest Posts


22 czerw­ca ofi­cjal­nie zakoń­czy­li­śmy rok szkol­ny 2017/2018. Ucznio­wie ode­bra­li nagro­dy za szcze­gól­ne osią­gnię­cia a tak­że otrzy­ma­li świa­dec­twa. Zapra­sza­my do obej­rze­nia gale­rii zdjęć
W dniu 19.06.2018r w Miej­skim Ośrod­ku Kul­tu­ry w Nowym Sączu zosta­ły wrę­czo­ne nagro­dy w Mię­dzysz­kol­nym Kon­kur­sie Pla­stycz­nym: “Wiwat Pił­sud­ski! Wiwat Nowy Sącz!”. Oto ucznio­wie naszej szko­ły, któ­rzy zdo­by­li nagro­dy: II miej­sce — Domi­nik Cię­ci­wa z kla­sy 6b i Szy­mon Cię­ci­wa z kla­sy 5a III mie­­j­sce- Oli­wia Klok z kla­sy 5c wyró­­ż­nie­­­nie- Domi­nik Janik z kla­sy
19 czerw­ca odbył się XIX Prze­gląd Mło­dych Talen­tów. Uzdol­nie­ni ucznio­wie naszej szko­ły mie­li dosko­na­łą oka­zję do zapre­zen­to­wa­nia swo­ich umie­jęt­no­ści aktor­skich, wokal­nych oraz instru­men­tal­nych na sce­nie.
Dzień Spor­tu to oka­zja do pochwa­le­nia się wyni­ka­mi spor­to­wy­mi szko­ły, nagro­dze­nia naj­lep­szych spor­tow­ców oraz wzię­cia udzia­łu w roz­ma­itych spor­to­wych zma­ga­niach. Nie ina­czej było w tym roku Naj­lep­szym spor­tow­cem szko­ły został Kamil Alek­san­der z kla­sy VI b a wśród dziew­cząt Alek­san­dra Michal­czyk z kla­sy VIIb Z racji odby­wa­ją­ce­go się obec­nie Mun­dia­lu, moty­wem prze­wod­nim tego­rocz­nych roz­gry­wek była
Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 21 z Oddzia­ła­mi Inte­gra­cyj­ny­mi im.  św Jana Paw­ła II obcho­dzi 20-lecie swo­je­go ist­nie­nia. 15 czerw­ca z oka­zji świę­ta szko­ły odby­ła się uro­czy­stość, pod­czas któ­rej wrę­czo­no Tar­czę Her­bo­wą Zasłu­żo­ny dla Mia­sta Nowe­go Sącza, przy­zna­ną przez Radę Mia­sta, Hali­nie Węgrzyn – dyrek­tor szko­ły, od począt­ku jej funk­cjo­no­wa­nia. Obcho­dy 20-lecia roz­po­czę­ły się od zło­że­nia kwia­tów
Mistrz Robo­ty­ki – zaję­cia dla uczniów klas V i VI W dniach 11 i 18 maja w naszej szko­le odby­ły się warsz­ta­ty „Mistrz robo­ty­ki”. Był to cykl dwóch trzy­go­dzin­nych spo­tkań dla 10- oso­bo­wej gru­py uczniów klas pią­tych i szó­stych pod opie­ką mgr. Ali­cji Radliń­skiej a zaję­cia pro­wa­dził instruk­tor Fun­da­cji Pro­mo­cji Nauki i Kre­atyw­no­ści W trak­cie

Happy Clients Says


 • John Doe

  Manager @ Envato

  “ As a public listed com­pa­ny we work only with pro­fes­sio­nals that can deli­ver highest quali­ty. …”

 • Vignesh

  Designer @ JollyThemes

  “ As a public listed com­pa­ny we work only with pro­fes­sio­nals that can deli­ver highest quali­ty. …”

 • Filiz Ozer

  CEO @ JollyThemes

  “ As a public listed com­pa­ny we work only with pro­fes­sio­nals that can deli­ver highest quali­ty. …”

1
Scroll to Top