dwdsadMADE FOR CREATIVES AND BLOGGERS


Zakończenie roku szkolnego 2017 / 2018

Wiwat Piłsudski! Wiwat Nowy Sącz!”.

Latest Posts


24 IV br. w Zespo­le Szkół Samo­cho­do­wych w Nowym Sączu odby­ły się powia­to­we eli­mi­na­cje Ogól­no­pol­skie­go Tur­nie­ju Bez­pie­czeń­stwa w Ruchu Dro­go­wym dla uczniów Szkół Pod­sta­wo­wych, któ­re­go sta­li­śmy się fina­li­sta­mi zaj­mu­jąc pierw­sze miej­sce. Tur­niej orga­ni­zo­wa­ny był przez Pol­ski Zwią­zek Moto­ro­wy oraz Komen­dę Głów­ną Poli­cji i miał cha­rak­ter wie­lo­eta­po­wy. Uczest­ni­cy poszcze­gól­nych eli­mi­na­cji: roz­wią­zy­wa­li testy teo­re­tycz­ne i wyko­na­li zada­nia
w Dniach 3 — 9 czerw­ca 104 uczniów naszej szko­ły prze­by­wa­ło na Zie­lo­nej Szko­le w nad­mor­skim Łukę­ci­nie. Pod­czas poby­tu uczest­ni­cy korzy­sta­li z walo­rów kli­ma­tycz­nych tej uro­kli­wej miej­sco­wo­ści. W trak­cie licz­nych wycie­czek zwie­dzo­no Mię­dzyz­dro­je, Trzę­sacz, Woliń­ski Park Naro­do­wy oraz bawio­no się w par­ku roz­ryw­ki w Zie­le­nie­wie. W dro­dze powrot­nej ucznio­wie zwie­dzi­li Poznań.
W pią­tek 8 czerw­ca na sta­ro­są­dec­kich bło­niach odbył się corocz­ny zjazd szkół noszą­cych imię Jana Paw­ła II oraz Rodzi­ny Szkół im. Świę­tych i bło­go­sła­wio­nych Die­ce­zji Tar­now­skiej. Spo­tka­nie zor­ga­ni­zo­wa­no w XIX rocz­ni­cę Kano­ni­za­cji Bł. Kin­gi i wizy­ty Ojca Świę­te­go Jana Paw­ła II na Sądec­czyź­nie Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z gale­rią zdjęć
W dniu 6 czerw­ca 2018r odbył się VI Bieg Patro­lo­wy o PUCHAR PANI HALINY WĘGRZYN, Dyrek­to­ra Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 21 z Oddzia­ła­mi Inte­gra­cyj­ny­mi im. Świę­te­go Jana Paw­ła II w Nowym Sączu zor­ga­ni­zo­wa­ne­go w 100. Rocz­ni­cę odzy­ska­nia Nie­pod­le­gło­ści przez Pol­skę. W tego­rocz­nej edy­cji udział wzię­ła rekor­do­wa licz­ba 17 szkół. Wszyst­kim dzię­ku­je­my za udział.
W ponie­dzia­łek 21 maja w naszej szko­le uro­czy­ście obcho­dzo­no Dzień Mat­ki. Z tej oka­zji wysta­wio­no oko­licz­no­ścio­wą aka­de­mię dla rodzi­ców a następ­nie w swych salach ucznio­wie klas młod­szych zapre­zen­to­wa­li krót­kie pro­gra­my artystyczne/ Zapra­sza­my do obej­rze­nia gale­rii zdjęć
W pią­tek, 18 maja, w murach naszej szko­ły odby­ła się uro­czy­sta gala fina­ło­wa Ogól­no­pol­skie­go Kon­kur­su “Przy­wró­cić głos Nie­złom­nym, Nie­obec­nym na lek­cjach histo­rii”. Spra­woz­da­nie Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z gale­rią zdjęć

Happy Clients Says


 • John Doe

  Manager @ Envato

  “ As a public listed com­pa­ny we work only with pro­fes­sio­nals that can deli­ver highest quali­ty. …”

 • Vignesh

  Designer @ JollyThemes

  “ As a public listed com­pa­ny we work only with pro­fes­sio­nals that can deli­ver highest quali­ty. …”

 • Filiz Ozer

  CEO @ JollyThemes

  “ As a public listed com­pa­ny we work only with pro­fes­sio­nals that can deli­ver highest quali­ty. …”

1
Scroll to Top