dwdsadMADE FOR CREATIVES AND BLOGGERS


Rekrutacja

Zakończenie roku szkolnego 2017 / 2018

Latest Posts


43 uczniów naszej szko­ły zakoń­czy­ło udział w Zie­lo­nej Szko­le w Pogo­rze­li­cy. Pod­czas tur­nu­su podzi­wia­li walo­ry kra­jo­bra­zo­we wybrze­ża. Odwie­dzi­li Koło­brzeg, Mię­dzyz­dro­je, Rewal, Nie­cho­rze, Woliń­ski Park Naro­do­wy oraz wie­le innych bar­dzo cie­ka­wych miejsc. Nad­mor­skie wyjaz­dy są tra­dy­cją i corocz­nym punk­tem edu­ka­cji w naszej szko­le. Już teraz zapra­sza­my na przy­szły rok!!!
Miło nam poin­for­mo­wać iż pro­jekt budo­wy wie­lo­funk­cyj­ne­go pla­cu zabaw dla dzie­ci z Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 21 zna­lazł się na ofi­cjal­nej liście pro­jek­tów Budże­tu Oby­wa­tel­skie­go mia­sta Nowe­go Sącza na rok 2016. Gło­so­wa­nie trwać będzie od 25 czerw­ca do 2 lip­ca. Wię­cej na ten temat moż­na prze­czy­tać TUTAJ Już teraz zachę­ca­my do pro­mo­wa­nia tego przed­się­wzię­cia.
Spra­woz­da­nie po kon­ku­­r­sie-2W dniu dzi­siej­szym w murach naszej szko­le odby­ło się uro­czy­ste zakoń­cze­nie Ogól­no­pol­skie­go Kon­kur­su Wszyst­ko dla Ojczy­zny – gen. bryg. pil. Sta­ni­sław Skal­ski, Gen. bryg. pil. Sta­ni­sław Skal­ski – ocza­mi dziec­ka oraz Samo­lo­ty gen. bryg. pil. Sta­ni­sła­wa Skal­skie­go zor­ga­ni­zo­wa­ne­go przez panią mgr Elż­bie­tę Gołąb, nauczy­ciel­kę języ­ka pol­skie­go. Na spe­cjal­nie zor­ga­ni­zo­wa­nej gali doko­na­no wrę­cze­nia nagród
Dużym suk­ce­sem naszych uczen­nic zakoń­czył się zor­ga­ni­zo­wa­ny przez Gim­na­zjum nr 3 z Oddzia­ła­mi Dwu­ję­zycz­ny­mi kon­kurs języ­ka angiel­skie­go. Na star­cie sta­nę­ło 7 duetów z sądec­kich szkół pod­sta­wo­wych któ­rych zada­niem było roz­wią­za­nie testu gra­ma­tycz­no — słow­ni­ko­we­go, odpo­wie­dzi na pyta­nia z wie­dzy o kra­jach anglo­ję­zycz­nych, pre­zen­ta­cja przy­go­to­wa­ne­go pla­ka­tu oraz zapro­jek­to­wa­ne­go stro­ju. Pau­li­na Szczy­gieł oraz Wero­ni­ka Ślu­sar­czyk z kla­sy
Ofi­cjal­ne wyni­ki Ogól­no­pol­skie­go kon­kur­su Ogól­no­pol­skie­go kon­kur­su Wszyst­ko dla Ojczy­zny – gen. bryg. pil. Sta­ni­sław Skal­ski Lista lau­re­atów -pra­ca mul­ti­me­dial­na Lista lau­re­atów — pra­ca mode­lar­ska Lista lau­re­atów — pra­ca pla­stycz­na   UWAGA!! Komu­ni­kat  dla lau­re­atów i fina­li­stów  Ogól­no­pol­skie­go kon­kur­su Wszyst­ko dla Ojczy­zny – gen. bryg. pil. Sta­ni­sław Skal­ski Dyrek­to­rzy, Nauczyciele,Uczniowie szkół pod­sta­wo­wych i gim­na­zjów Sza­now­ni Pań­stwo,

Happy Clients Says


 • John Doe

  Manager @ Envato

  “ As a public listed com­pa­ny we work only with pro­fes­sio­nals that can deli­ver highest quali­ty. …”

 • Vignesh

  Designer @ JollyThemes

  “ As a public listed com­pa­ny we work only with pro­fes­sio­nals that can deli­ver highest quali­ty. …”

 • Filiz Ozer

  CEO @ JollyThemes

  “ As a public listed com­pa­ny we work only with pro­fes­sio­nals that can deli­ver highest quali­ty. …”

1
Scroll to Top