dwdsadMADE FOR CREATIVES AND BLOGGERS


Zakończenie roku szkolnego 2017 / 2018

Wiwat Piłsudski! Wiwat Nowy Sącz!”.

Latest Posts


Uczen­ni­ca kla­sy VIc Emi­lia Koszyk zaję­ła I miej­sce w mię­dzysz­kol­nym kon­kur­sie języ­ka angiel­skie­go “Care for ani­mals”. Zma­ga­nia pole­ga­ły na wyko­na­niu pra­cy pla­stycz­nej pro­mu­ją­cej dobre trak­to­wa­nie zwie­rząt domo­wych. Jej wyko­na­na ołów­kiem pra­ca oka­za­ła się bez­kon­ku­ren­cyj­na. Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­ły rów­nież Emi­lia Boguc­ka z kla­sy Va, Wero­ni­ka Janik z kla­sy IVc oraz Pau­li­na Szczy­gieł i Wero­ni­ka Ślu­sar­czyk z
W ramach obcho­dzo­ne­go na całym świe­cie Dnia Zie­mi w naszej szko­le zor­ga­ni­zo­wa­no spe­cjal­na aka­de­mię połą­czo­ną z fina­łem kon­kur­su przy­rod­ni­cze­go.
21 kwiet­nia 2016r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej Nr 18 w Nowym Sączu odbył się XXI Mię­dzysz­kol­ny Kon­kurs Recy­ta­tor­ski. Naszą szko­łę w kate­go­rii klas 0-III repre­zen­to­wa­li: Rok­sa­na Talar z kl.0a, Anna Sala­mon z kl.1c, Wik­to­ria Mróz z kl.2d oraz  Szy­mon Cię­ci­wa z kl.3a. Pomi­mo wyso­kie­go pozio­mu wyko­ny­wa­nych utwo­rów nasi ucznio­wie osią­gnę­li wyso­kie miej­sca: Wik­to­ria Mróz – I
W sali wido­wi­sko­wej MOK odbył się kon­kurs języ­ka angiel­skie­go “Let’s sing a song”. Zna­ko­mi­te dru­gie miej­sce zaję­ła w nim uczen­ni­ca kla­sy VI c Mar­ta Mirek, któ­ra zachwy­ci­ła jury swym wyko­na­niem pio­sen­ki Anne Ken­dricks “When I’m gone”…GRATULUJEMY!
20 kwiet­nia ucznio­wie kla­sy 0a odwie­dzi­li Sądec­ką Biblio­te­kę Publicz­ną — oddział dla dzie­ci. Dzie­ci uczest­ni­czy­ły w spe­cjal­nych zaję­ciach pt “Powi­ta­nie Wio­sny”. Dzię­ku­je­my za zapro­sze­nie!!!
Zachę­ca­my do zapo­zna­nia się z kalen­da­rzem pra­cy szko­ły na naj­bliż­sze tygo­dnie. 18 kwiet­nia — Kon­sul­ta­cje dla rodzi­ców uczniów w godzi­nach 15:00 — 16:00 22 kwiet­nia — rocz­ni­ca kano­ni­za­cji Patro­na szko­ły Świę­te­go Jana Paw­ła II — w tym dniu odbę­dzie się uro­czy­sta aka­de­mia, uczniów obo­wią­zu­je strój galo­wy 25 kwiet­nia — Dzień Eko­lo­gicz­ny — w tym dniu

Happy Clients Says


 • John Doe

  Manager @ Envato

  “ As a public listed com­pa­ny we work only with pro­fes­sio­nals that can deli­ver highest quali­ty. …”

 • Vignesh

  Designer @ JollyThemes

  “ As a public listed com­pa­ny we work only with pro­fes­sio­nals that can deli­ver highest quali­ty. …”

 • Filiz Ozer

  CEO @ JollyThemes

  “ As a public listed com­pa­ny we work only with pro­fes­sio­nals that can deli­ver highest quali­ty. …”

1
Scroll to Top